Психологическа оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ ADD (хиперактивност/ дефицит на внимание) 

Диагнозата ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) обичайно се поставя в детството, но много възрастни забелязват в себе си прояви и симптоми, които пречат на ефективното им функциониране в ежедневието и/ или в  работата. Възможно е да срещат проблеми с поддържане фокуса на вниманието дори върху дейности, които са им интересни; със запомнянето на важна информация; припомнянето на информация, която знаят; трудности в планирането на дейности и задачи; организирането на времето и др. под. Понякога проблемите, въпреки че са били налице още в детството, остават незабелязани или маскирани от способностите на детето. За да се прецизира диагнозата ADHD при възрастните, трябва да се отчете наличието на симптоми както в детсвтото, така и в настоящия момент. Обективната оценка на когнитивни функции (внимание, памет, мислене, планиране, екзекутивни функции) е част от процеса на диагностициране на хиперактивност и разстройство на вниманието (ADHD) при възрастните.

Консултиращ психиатър може да направи насочване за изследване на когнитивните процеси от клиничен психолог, което да бъде отчетено при диагностицирането.

Комплексната оценка на когнитивните процеси в рамките на диагностицирането на хиперактивност и дефицит на вниманието при възрастни се извършва в рамките на няколко срещи (средно 4-5), като последната среща е за представяне и обсъждане на резултатите от изследването със специалиста, извършил изследването.

В зависимост от спецификите на конкретния случай, за изследване на когнитивните процеси и функции в Център „Адаптация” използваме някои от следните методики и тестове:

  • Диагностично интервю за ADHD при възрастни (DIVA).

  • Тест за оценка на вниманието d2. (Тестът е стандартизиран за България в широк възрастов диапазон. Дава обективна информация за качествата на процеса внимание и аспекти на нарушението му.)

  • Уисконсински тест за сортиране на карти WCST. (Тестът е стандартизиран за България в широк възрастов диапазон. Дава информация за екзекутивните функции.)

  • Оценка на структурата на интелекта IST (Дава информация за силните и слабите страни на индивида, като тази информация може да се използва за планиране на стратегии за постигане на цели).

  • Тест на Струп (Изследва капацитета на вниманието; скоростта на преработка на информацията; когнитивната гъвкавост. Използва се компютъризиран вариант на теста)

  • Тестове за оценка вербална памет и памет за цифри.


Изследването на когнитивните функции в Център „Адаптация” се провежда от гл. ас. д-р Анета Атанасова – клиничен психолог.

В зависимост от резултата и очакванията на клиента, може да бъде препоръчана последваща консултация с психиатър за уточняване на необходимостта от поставяне на клинична диагноза и медикаментозно лечение.