Индивидуални сесии

Всяка среща между Вас и професионалист от службата за предоставяне на психично-здравна помощ, се нарича сесия. Стандартната продължителност на всяка от индивидуалните сесии е 45 минути. Тази продължителност се възприема като оптимална за гарантиране качеството на процеса на консултиране и терапия.

Домашни посещения

При невъзможност да дойдете на място и да се срещнете с професионасилст в офиса на "Адаптация", Вие можете да получите психично-здравна помощ от специалист и в рамките на домашно посещение. Всяко домашно посещение следва да бъде планирано и уговорено предварително.

Психосоциална рехабилитация

Понастоящвм, "Адаптация" не развива програми за психосоциална рехабилитация и интеграция, и насочва желаещите да се включат в подобна програма свои клиенти към "Комплекс за психично-здравни услуги в общността"-район Слатина.

Обучителна дейност

Като клиничен център, “Адаптация” развива и обучителна дейност. От 2003 г. “Адаптация” е акредитирана клинична база за практическо обучение (клинична индивидуална практика под супервизия) на студенти от помагащите специалности на Нов Български университет - Център “Български институт за отношения между хората”.

Фамилни сесии

Фамилните сесии са срещи между специалист и членовете на едно семейство, партньорска двойка или диада родител – дете. Фокус на фамилната сесия е идентифициране на трудности в емоционалните процеси, протичащи в семейната система и предоставяне на обективна гледна точка по отношение на специфичен семеен модел, дисфункция на някой от семейните членове, неудовлетвореност от връзката, трудности, свързани с раздяла или симптоми, наблюдавани при децата.

Комплексна оценка на когнитивни функции/изследване за деменция

Когнитивните процеси и функции, обект на тази оценка, са: памет, внимание, мислене, интелект. Когнитивните (познавателните) процеси са част от човешката психика и за изследването им са разработени специфични психологически тестове.  

Психологическа оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ADD (хиперактивност/ дефицит на внимание)

Психологическа оценка на когнитивни функции и процеси при ADHD/ ADD (хиперактивност /дефицит на внимание) 

Диагнозата ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) обичайно се поставя в детството, но много възрастни забелязват в себе си прояви и симптоми, които пречат на ефективното им функциониране в ежедневието и/ или в  работата.